അത് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇടപാട് പോലെ ഇരിക്കും . പരമാവധി 50 % വരെ പ്രോഫിറ് എടുക്കാവുന്നവയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ടുകൾ . പ്രൈസ് സ്ലാബുകൾ അനുസരിച്ചു ചുരുങ്ങിയത് 20 % ലാഭം ലഭിക്കും