ഇ കൊമെയ്‌സ് വെബ്സൈറ്റ് , ലോഗോ, ഡൊമൈൻ നെയിം, 30 -100 പ്രോഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റിംഗ്‌സ് , വഹാട്സാപ്പ് ഇൻറ്റഗ്രേഷന് , മാർക്കറ്റിങ് ഫീച്ചറുകൾ , സോഷ്യൽ ഫ്രിൻഡ്‌ലി ഫീച്ചറുകൾ , മെയിൽ സിസ്റ്റം , പോസ്റ്ററുകൾ , മോക്കപ്പുകൾ , സെക്യൂരിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് , നിയമപരമായ പേജുകൾ തുടങ്ങിയവ