വെബ്സൈറ്റ് നൽകുമ്പോൾ തന്നെ നിശ്ചിത എണ്ണം പ്രൊഡക്ടുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും , കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഏതെൻകിലും പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഉൾപ്പെടുത്താം . പ്രൊഡക്ടുകൾ റീസെല്ല ചെയ്യുന്ന ഡീലര്മാരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മെയിൽ ആയി നൽകും , അവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഇഷ്ടപെട്ട പ്രൊഡക്ടുൾ ശേഖരിക്കാം. ബിസിനെസ്സ് വളർന്നാൽ ഹോൾസെയിൽ ആയി ഒന്നിലെ ആയി തന്നെ പ്രൊഡക്ടുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാം